mkt_estrat

MARKETING ESTRATÈGIC

 

El pla de Marketing estratègic és la peça clau del procés de planificació comercial i de venda, i ha d’estar en concordança amb el pla estratègic general de l’empresa. A través del Marketing estratègic busquem conèixer les necessitats presents i futures dels nostres clients. Treballem amb una metodologia clara i estructurada que ens permet conèixer el negoci a fons, analitzar el mercat i la seva competència; identificar punts forts i punts febles, oportunitats i amenaces; detectar segments de mercat potencials, definir el posicionament del producte, servei o negoci, en definitiva tots aquells elements que ens permetran acotar els objectius reals del negoci, dissenyar una estratègia de Marketing online i offline d’acord a l’estratègia global de l’empresa, i traçar un pla de Marketing operatiu amb les accions a dur a terme per assolir les fites marcades.

 

El Marketing operatiu és la materialització del pla estratègic de Marketing i es visualitza en el pla de Marketing anual. Se centra en les activitats relacionades amb l’estratègia de venda i comunicació mitjançant les eines del Marketing mix: producte, preu, distribució i promoció, i plasmant-ho en accions concretes definides per assolir els objectius marcats.